Algemene leveringsvoorwaarden Co-Ondernemers BV

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.       Cliënt: de natuurlijke persoon of   rechtspersoon die aan de opdrachtnemer de opdracht  heeft  gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

b.       Opdrachtnemer: De Co-Ondernemers B.V., gevestigd  aan de Twentepoort West 10 te Almelo. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 68812256;

c.       Werkzaamheden: alle door de  opdrachtnemer ten behoeve  van de cliënt  uit te voeren werkzaamheden waartoe   opdracht is gegeven en die door  de opdrachtnemer zijn aanvaard,  alsmede alle daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden;

d.       Overeenkomst: de mondelinge of  schriftelijke overeenkomst van opdracht, waarbij de opdrachtnemer zich jegens de cliënt verbindt om werkzaamheden te verrichten;

e.       Bescheiden: alle door de cliënt  aan  opdrachtnemer mondeling of schriftelijk verstrekte informatie  en/of ter beschikking gestelde gegevens, al dan niet vervat op  (on)stoffelijk dragers waaronder begrepen: papier, cd-roms, harde   schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede in het kader van de uitvoering van    de overeenkomst door de opdrachtnemer vervaardigde of   verzamelde gegevens en alle overige van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn   van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,  opdrachten, rechtsbetrekkingen    en overeenkomsten, hoe ook  genaamd, waarbij  de  opdrachtnemer zich verbindt/zal  verbinden om werkzaamheden te  verrichten voor de cliënt, alsmede   op alle daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

2.       Afwijkingen  van  en  aanvullingen  op  deze  algemene  voorwaarden zijn  slechts  geldig  indien  deze  uitdrukkelijk  en  schriftelijk  zijn overeengekomen.

3.       Indien  deze  algemene  voorwaarden en de  opdrachtbevestiging tegenstrijdig   voorwaarden   bevatten,   dan   gelden   de   in   de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

4.       De  toepasselijkheid  van  de  algemene  voorwaarden  van  de  cliënt wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.       De overeenkomst   tezamen   met   deze   algemene   voorwaarden geven   de   volledige   afspraken   weer   tussen   de   cliënt   en   de opdrachtnemer  met  betrekking  tot  de  werkzaamheden  waarvoor de  overeenkomst  is  gesloten.  Alle  eerder  tussen  partijen  gemaakt afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

Artikel 3. Gegevens cliënt

1.       De  cliënt  is  gehouden  om  alle  bescheiden  die  de opdrachtnemer naar  zijn  oordeel  nodig  heeft  voor  het  correct  uitvoeren  van  de verleende  opdracht,  (a)  in  gewenste  vorm,  (b)  op  de  gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen. De  opdrachtnemer  bepaalt  wat  onder  gewenste  vorm,  gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

2.       De cliënt staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3.       Voor   rekening   en   risico   van   de   cliënt   zijn   de   door   de opdrachtnemer  gemaakte extra  kosten  en  extra  uren  alsmede  de overige  schade  door  de  opdrachtnemer,  vanwege  het  niet,  niet tijdig  of  niet  behoorlijk  verschaffen  door  de  cliënt  van  voor  de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.

4.       Op   eerste   verzoek   van   de   cliënt   zal   de   opdrachtnemer alle originele,   door   de   cliënt   verstrekte   bescheiden   aan   de   cliënt retourneren. 

Artikel 4. Uitvoering opdracht

1.       De  opdrachtnemer  voert  de  overeenkomst  uit  naar  beste  kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.       De  opdrachtnemer  bepaalt  de  wijze  waarop  de  overeenkomst wordt uitgevoerd.

3.       De  opdrachtnemer  heeft  het  recht  om  werkzaamheden  te  laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde.

4.       Indien tussen de cliënt en de opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken  waarbinnen  de  opdracht  dient  te  worden  uitgevoerd en  de  cliënt  verzuimt  om:  (a)  een  vooruitbetaling  te  doen,  indien overeengekomen,   of   (b)   de   noodzakelijke   bescheiden   tijdig, volledig,  in  de  gewenste  vorm  en  op  de  gewenste  wijze  ter beschikking te stellen, dan treden de cliënt en de opdrachtnemer in overleg  over een  nieuwe  termijn/datum  waarbinnen  de  opdracht dient te worden uitgevoerd.

5.       Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn   slechts   te   beschouwen   als   een   fatale   termijn   indien   dit uitdrukkelijk   en   met   zoveel   woorden   tussen   de   cliënt   en   de opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 5. Geheimhouding en exclusiviteit

1.       De opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt  tot  openbaarmaking  van  bepaalde  gegevens,  verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht    zijn    betrokken.    Deze    geheimhouding    betreft    alle informatie  van  vertrouwelijke  aard  die  hem  door  de  cliënt  ter beschikking  is  gesteld en  de  door verwerking  daarvan  verkregen resultaten.  Hierop  wordt  echter  een  uitzondering  gemaakt  in  het geval de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

2.       De   opdrachtnemer   is   gerechtigd   de   na   bewerking   verkregen cijfermatige  uitkomsten,  mits  die  uitkomsten  niet  te  herleiden  zijn tot   de   individuele   cliënt,   aan   te   wenden   voor   statistische   of vergelijkende doeleinden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

1.       Het uitvoeren van de overeenkomst door de opdrachtnemer houdt niet in de overeenkomst van intellectuele eigendomsrechten die bij de  opdrachtnemer  rusten.  Alle  intellectuele  eigendomsrechten  die ontstaan   tijdens,   of   voortvloeien   uit,   de   uitvoering   van   de overeenkomst behoren toe aan de opdrachtnemer.

2.       Het  is  de  cliënt  uitdrukkelijk  verboden om  de  producten,  waarin intellectuele  eigendomsrechten  van  de  opdrachtnemer  zijn  vervat, dan  wel  producten  waarop  intellectuele  eigendomsrechten  rusten met  betrekking   tot   het   gebruik   waarvan   de   opdrachtnemer gebruiksrechten  heeft  verworven, waaronder  in  dit  verband  in  elk geval,  maar  niet  uitsluitend,  begrepen:  computerprogramma’s, systeemontwerpen,    werkwijzen,    adviezen,    (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3.       Het is de cliënt niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten  zonder  voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van  de opdrachtnemer  aan  derden  ter  hand  te  stellen,  anders  dan  ter verkrijging  van  een  deskundig  oordeel  omtrent  de  uitvoering  van de werkzaamheden  door  de  opdrachtnemer.  De  cliënt  zal  in  dat gevalzijn  verplichtingen  op  grond  van  dit  artikel  opleggen  aan  de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht

1.       Indien  de  partijen  de  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  niet,  niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van een hem niet  toerekenbare  oorzaak,  waaronder  begrepen,  maar  daartoe niet  beperkt,  ziekte,  storingen  in  het  computernetwerk  en  andere stagnatie  in  de  normale  gang  van  zaken  binnen  de  onderneming, worden  die  verplichtingen  opgeschort  tot  het  moment  dat  de opdrachtnemer  alsnog  in  staat  is  deze  op  de  overeengekomen wijze na te komen.

2.       Onder  overmacht  wordt  in  deze  algemene voorwaarden  verstaan, omstandigheden   die   niet   te   wijten   zijn   aan   schuld   van   de opdrachtnemer, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in  het  verkeer  geldende  opvattingen  voor  rekening  komen  van  de opdrachtnemer.  Naast  deze  uitleg  van  overmacht  uit  hoofde  van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

Artikel 8. Honorarium

1.       Het  honorarium  van  de  opdrachtnemer  bestaat  uit  een  vooraf vastgesteld bedrag, dan wel wordt berekend op basis van tarieven per    door    de    opdrachtnemer    gewerkte    tijdseenheid    en    is verschuldigd  naarmate  door  de  opdrachtnemer  werkzaamheden ten  behoeve  van  de cliënt zijn  verricht.  Indien  een  vastgesteld bedrag   is   overeengekomen,   is   de   cliënt   een   daarenboven gehouden tarief aan de opdrachtnemer te voldoen, indien en voor zover   de   werkzaamheden,   de   in   de overeenkomst   voorziene werkzaamheden te boven gaan.

2.       Het   honorarium   is   niet   afhankelijk   van   de   uitkomst   van   de verleende opdracht.

3.       Naast   het   honorarium   worden   de   door   de   opdrachtnemer gemaakte onkosten en declaraties van de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden aan de cliënt in rekening gebracht.

4.       De opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan de cliënt. 

5.       Indien  na  de  totstandkoming  van  de  overeenkomst,  doch  voordat de  overeenkomst  geheel  is  uitgevoerd,  honoraria  of  prijzen  een wijziging    ondergaan,    is    de    opdrachtnemer    gerechtigd    het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

6.       Het   honorarium,   zo   nodig   vermeerderd   met   voorschotten   en declaraties  van  ingeschakelde  derden  en  gemaakte  onkosten, wordt per 14 dagen, maand, per kwartaal of per jaar, zulks ter keuze  van de opdrachtnemer,    aan    de    cliënt    in    rekening    gebracht.    De opdrachtnemer  is  te  allen  tijde  gerechtigd  een  eenmaal  gekozen frequentie van declareren te wijzigen.

7.       Begrotingen  van  het  honorarium  terzake  van  de  werkzaamheden dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 9. Betaling

1.       Betaling    door    de cliënt    van    de    aan    de    opdracht nemer verschuldigde  bedragen  dient,  zonder  dat  de  cliënt  recht  heeft  op enige  aftrek,  korting  of verrekening,  te geschieden  binnen  14 dagen  na  de  factuurdatum,  tenzij  de  cliënt  en  opdrachtnemer hierover  andere  afspraken  hebben gemaakt.  De  dag  van  betaling is  de  dag  van  bijschrijving  van  het  verschuldigde  op  de  rekening van de opdrachtnemer.

2.       Indien  de  cliënt  niet  binnen  de  in  het  eerste  lid  genoemde  (fatale) termijn heeft betaald, is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de    opdrachtnemer    gerechtigd    om    vanaf    dat    moment    de contractuele  rente  van  3  procent  per  kwartaal  in  rekening  te brengen. Indien de cliënt in verzuim is, zijn alle vorderingen van de opdrachtnemer   uit   hoofde   van   de   overeenkomst   onmiddellijk opeisbaar.

3.       Indien  de cliënt  niet  binnen  de  in  het  eerste  lid  genoemde  termijn heeft  betaald,  is  de  cliënt  gehouden  tot  vergoeding  van  alle  door de  opdrachtnemer  gemaakte  gerechtelijke  en  buitengerechtelijke (incasso)kosten.  De  buitengerechtelijke  kosten  zijn  vastgesteld  op ten  minste  15  procent  van  het  te  vorderen  bedrag  met  een minimum  van  €  250.  De  vergoeding  van  de  gemaakte  kosten beperkt  zich  niet  tot  de  eventueel  door de  rechter  vastgestelde kosten veroordeling.

4.       Door   de   cliënt   gedane   betalingen   strekken steeds   eerst   ter afdoening  van  alle  verschuldigde  rente  en  kosten  en  vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de cliënt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5.       In  geval  van  een  gezamenlijk  gegeven  opdracht  zijn  de  cliënten ieder  hoofdelijk  jegens  de  opdrachtnemer  aansprakelijk  voor  de betaling  van  het  factuurbedrag  en  de  verschuldigde  rente(n)  en kosten. Indien de opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor de cliënt,  behorende  tot  een  concern  of  samenwerkingsverband,  zijn alle    tot    dat    concern    of    samenwerkingsverband    behorende entiteiten  hoofdelijk  jegens  de  opdrachtnemer  aansprakelijk  voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

6.       Indien  de  financiële  positie  of  het  betalingsgedrag  van  de  cliënt naar  het  oordeel  van  de  opdrachtnemer  daartoe  aanleiding  geeft, dan  wel  indiende  cliënt  nalaat  een  voorschot  dan  wel  een declaratie   binnen   de   daarvoor   gestelde   betalingstermijn   te voldoen,   is   de   opdrachtnemer   gerechtigd   van   de   cliënt   te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien de cliënt nalaat de verlangde  zekerheid  te  stellen,  is  de  opdrachtnemer  gerechtigd, onverminderd  zijn  overige  rechten,  de  verdere  uitvoering  van  de overeenkomst  onmiddellijk  op  te  schorten  en  is  al  hetgeen  de cliënt aan de opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Klacht

1.       Een reclame of klacht met betrekking tot de werkzaamheden en/of het   factuurbedrag   dient   schriftelijk   binnen   14   dagen   na   de verzenddatum   van   de   factuur,   de   stukken   of   de   informatie waarover  de  cliënt  reclameert,  dan  wel  binnen  14  dagen na  de ontdekking  van  het  gebrek, mits  de  cliënt  aantoont  dat  hij  het gebrek    redelijkerwijs    niet    eerder    kon    ontdekken,    aan    de opdrachtnemer  te  worden  kenbaar  gemaakt,  op  straffe  van  verval van rechtsvordering.

2.       Een    reclame    of    klacht    als    bedoeld    in    lid    1    schort    de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1.       De  opdrachtnemer  is, behoudens in  geval van  opzet  of  grove schuld,  en  met  in  achtneming  van  het  overigens  bij  dit  artikel bepaalde niet aansprakelijk voor schade van de cliënt die ontstaat doordat  de  cliënt  aan  de  opdrachtnemer  onjuiste  of  onvolledige bescheiden heeft verstrekt.

2.       De  opdrachtnemer  is  niet  aansprakelijk  voor  enige  gevolgschade, bedrijfsschade  of  indirecte  schade  die  het  gevolg  is  van  het  niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door de opdrachtnemer.

3.       De  opdrachtnemer  is  je in  geval  van  aansprakelijkheid jegens  de cliënt uitsluitend aansprakelijk  voor  schade  die  het rechtstreekse gevolg   is   van   een   (samenhangende   serie   van)   toerekenbare tekortkoming(en)   in   de   uitvoering   van   de   opdracht.   Deze aansprakelijkheid   is   beperkt   tot   het   bedrag   van   het   voor   de uitvoering  van  de  opdracht in  rekening  gebrachte  honorarium. Indien de opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd meer  dan  een  jaar,  dan  wordt  het  hiervoor  bedoelde  bedrag gesteld  op  3  maal  het  bedrag  van  het  honorarium  dat  in  de  12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de cliënt.

4.       Indien,    om    welke    reden    dan    ook,    beperking    van    de aansprakelijkheid    (in    rechte)    geen    stand    houdt,    is    de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot het  bedrag  dat  volgens  de  aansprakelijkheidsverzekeraar  van  de opdrachtnemer voor   het   betreffende   geval   wordt   uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door de opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

5.       De  cliënt  is  gehouden  om  schade  beperkende  maatregelen  te nemen.

6.       De   opdrachtnemer   is   niet   aansprakelijk   voor   beschadiging   of tenietgaan  van  bescheiden  tijdens  vervoer  of  tijdens  verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de cliënt, opdrachtnemer of derden.

7.       De cliënt vrijwaart de opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens  schade  die  veroorzaakt  is  doordat  de  cliënt  aan  de opdrachtnemer  geen,  onjuiste  of  onvolledige  bescheiden  heeft verstrekt.

8.       De cliënt vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden die het  gevolg  is  van  het  handelen  of  nalaten  van  de  cliënt  of  van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 12. Opzegging

1.       Cliënt  en  opdrachtnemer  kunnen  te  allen  tijde  (tussentijds)  de overeenkomst     opzeggen     zonder     inachtneming     van     een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is    voltooid,     is     de     cliënt     het     honorarium     verschuldigd overeenkomstig  de  door  de  opdrachtnemer  opgegeven  uren  voor werkzaamheden die ten behoeve van de cliënt zijn verricht. 

2.       Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

3.       Indien  tot  (tussentijdse)  opzegging  is  overgegaan  door  de  cliënt, heeft opdrachtnemer het recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane  en  aannemelijk  te  maken  bezettingsverlies,  alsmede  op vergoeding  van  additionele  kosten  die  de  opdrachtnemer  reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.

4.       Indien   tot   (tussentijdse)   opzegging   is   overgegaan   door   de opdrachtnemer,  heeft  de  cliënt  recht  op  medewerking  van  de opdrachtnemer  bij  overdracht  van  werkzaamheden  aan  derden, tenzij  sprake  is  van  opzet  of  bewuste  roekeloosheid  aan  de  zijde van de cliënt waarvoor de opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging   over   te   gaan.   Voorwaarde   voor   het   recht   op medewerking   als   in   dit   lid   bepaald,   is   dat   de   cliënt   alle onderliggende  openstaande  voorschotten  dan  wel  alle  declaraties heeft voldaan.

Artikel 13. Opschortingsrecht

1.       De    opdrachtnemer    is    bevoegd    om    na    een    zorgvuldige belangenafweging  de  nakoming  van  al  zijn  verplichtingen  op  te schorten,   waaronder begrepen   de   afgifte   van   bescheiden   of andere zaken  aan  de  cliënt  of  derden,  tot  op  het  moment  dat  alle opeisbare vorderingen op de cliënt volledig zijn voldaan.

2.       Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot bescheiden van  de  cliënt  die  (nog)  geen  bewerking  door  de  opdrachtnemer hebben ondergaan.

3.       De  opdrachtnemer  is  niet  aansprakelijk  voor  schade  van  de  cliënt die  is  veroorzaakt  door  de  door  de  opschorting  veroorzaakte vertraagde afhandeling van de werkzaamheden.

Artikel 14. Vervaltermijn

Voor  zover  in  deze  algemene  voorwaarden  niet  anders  is  bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cliënt uit welke hoofde  ook  jegens  de  opdrachtnemer  in  verband  met  het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer, in ieder geval na   1   jaar   na   het   moment   waarop   de   cliënt   bekend   werd   op redelijkerwijs  bekend  kon  zijn  met  het  bestaan  van  deze  rechten  en bevoegdheden.  Deze  termijn  betreft  niet  de  mogelijkheid  om  een klacht  in  te  dienen  bij  de  daartoe  aangewezen  instantie(s)  voor  de klachtbehandeling en/of Raad voor Geschillen.

Artikel 15. Elektronische communicatie

1.       Tijdens  de  uitvoering  van  de  opdracht  kunnen  de cliënt  en  de opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2.       De cliënt en de opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge   van   het   gebruik   van   elektronische   middelen   van communicatie,   waaronder,   maar   niet   beperkt   tot   schade   ten gevolge  van  niet-aflevering  of  vertraging  bij  de  aflevering  van elektronische  communicatie,  onderschepping  of  manipulatie  van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur  gebruikt  voor  verzending,  ontvangst  of verwerking   van   elektronische   communicatie,   overbrenging   van virussen   en   het   niet   of   niet   goed   functioneren   van   het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie  benodigde  middelen,  behoudens  voor  zover  de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3.       Zowel   de   cliënt,   als   de   opdrachtnemer   zullen   al   hetgeen redelijkerwijs  van  ieder  van  hen  verwacht  mag  worden  doen  of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4.       De  data-uittreksels  uit  de  computersystemen  van de verzender leveren  dwingend bewijs  op  van  (de  inhoud  van)  de  door de verzender  verzonden  elektronische  communicatie  tot  het  moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 16. Overige bepalingen

1.       Indien de opdrachtnemer op locatie van de cliënt werkzaamheden verricht,  draagt  de  cliënt  zorg  voor  een  geschikte  werkplek,  die voldoet  aan  de  wettelijke  gestelde  ARBO-normen  en  aan  andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.  De  cliënt  dient  ervoor  te  zorgen  dat  de opdrachtnemer  in  dat  geval  wordt  voorzien  van  kantoorruimte  en  overige  faciliteiten  die  naar  het  oordeel  van  de  opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen  aan  alle  daaraan  te  stellen  (wettelijke)  vereisten.  Met betrekking  tot  beschikbaar gestelde  (computer)faciliteiten  is  de cliënt  verplicht  voor  continuïteit  zorg  te  dragen.  Onder  meer  door middel    van    afdoende    back-up,    veiligheid    en    viruscontrole procedures.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

1.       De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2.       De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3.       De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 18. Reparatieclausule nietigheden

1.       Indien  enige  bepaling  uit  deze  algemene  voorwaarden  of  uit  de overeenkomst geheel of ten delen nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar   mocht   zijn,   dit   ten   gevolge   van   enig   wettelijk voorschrift,  rechterlijke  uitspraak  dan  wel  anderszins,  dan  zal  dit geen  enkel  gevolg  hebben  voor  de  geldigheid  van  alle  andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst.

2.       Indien   een   bepaling   van   deze   algemene   voorwaarden   of   de overeenkomst  niet  geldig  mocht  zijn  om  een  reden  als  bedoeld  in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling vooreerst automatisch  gelden  met  de  meest  verstrekkende  omvangrijkste beperktere  omvang  of  strekking  waarmee  of  waarin  zij  wel  geldig is.

3.       Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg  treden  teneinde  nieuwe  bepalingen  ter  vervanging  van  de nietige  c.q.  vernietigde  bepalingen  overeen  te  komen.  Daarbij  zal zoveel  mogelijk  aangesloten  worden  bij  het  doel  en  de  strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 19 Bescherming persoonsgegevens

Opdrachtnemer gebruikt in het kader van de abonnementen vastgelegde persoonsgegevens (van aanvrager) voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een goede dienstverlening. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van opdrachtnemer.Aanvrager ontvangt als klant van opdrachtnemer informatieve nieuwsbrieven per e-mail of andersoortige mailings. De informatie wordt verstuurd om aanvrager op de hoogte te houden van de (nieuwe) producten en diensten. Aanvrager gaat als klant van opdrachtnemer akkoord met het ontvangen van deze informatieve nieuwsbrieven. De contactpersoon van aanvrager wordt toegevoegd aan het e-mailbestand van opdrachtnemer. Aanvrager kan zich altijd afmelden voor de e-mail nieuwsbrief via de opt-out regeling die onderaan elke nieuwsbrief staat.